Algemene Voorwaarden | Shopies.nl webhosting

Algemene- en Betalingsvoorwaarden Shopies.nl

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Shopies.nl aangegane overeenkomsten, door Shopies.nl geleverde diensten en alle door Shopies.nl gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen. Algemene voorwaarden van de klant en/of derden zijn voor Shopies.nl niet bindend en niet van toepassing.
1.2 Naast deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn op onze Webhosting diensten ook de Algemene Voorwaarden Webhosting van toepassing.
2. Aanvaarding en uitvoering opdrachten
2.1 Shopies.nl voert de door de klant schriftelijk bevestigde opdracht voor het ontwerpen van een website naar beste kunnen en weten uit, waarbij de belangen van de klant in acht genomen worden.
2.2 Indien de door Shopies.nl opgeleverde website niet voldoet aan verwachtingen die Shopies.nl middels de door zowel door de klant als door Shopies.nl ondertekende specificaties heeft gewekt bij de klant is de klant niet verplicht Shopies.nl te betalen voor de niet door de klant geaccepteerde website, met uitzondering van de door Shopies.nl gemaakte en vooraf aan de klant gedeclareerde kosten.
2.3 De klant is verplicht voldoende materiaal voldoende aan artikel 3 te leveren aan Shopies.nl en Shopies.nl voldoende medewerking te verlenen zodat het Shopies.nl mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
2.4 Shopies.nl heeft het recht om een opdracht terug te geven indien er sprake is van een gewichtige reden zoals een verstoorde relatie tussen Shopies.nl en de klant of in geval van wanbetaling, surseance van betaling of faillissement van de klant.
2.5 Shopies.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
3. Aanlevering materiaal
3.1 Het door de klant aan Shopies.nl geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Shopies.nl en de klant.
3.2 De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Shopies.nl dat al het door de klant aan Shopies.nl aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Shopies.nl te laten gebruiken bij het ontwikkelen van de website.
3.3 Het is Shopies.nl niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de klant, met uitzondering van wijzigingen die Shopies.nl noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
4. Prijzen, tarieven
4.1 Alle door Shopies.nl opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen tenzij anders aangegeven.
4.2 Bij het aanvaarden van de offerte van Shopies.nl dient de klant een aanbetaling te doen van minimaal 30% van het totaalbedrag. Pas na ontvangst hiervan zal Shopies.nl starten met de uit te voeren opdracht.

4.3 Na het opleveringsgesprek is er nog eenmalig de kans eerder afgesproken wijzigingen door te laten voeren door Shopies.nl waarna het restantbedrag van de factuur betaald dient te worden. De website is hierna opgeleverd en niet meer in handen van Shopies.nl maar van de klant.

4.4 De klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum het aan Shopies.nl verschuldigde en op de factuur vermelde totaalbedrag te betalen door middel van een storting/een overschrijving/iDeal of op de door Shopies.nl op de factuur vermeldde bank- of girorekening.
4.5 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de klant is ontvangen vervallen de rechten van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Shopies.nl en de klant en deze Algemene Voorwaarden en behoudt Shopies.nl zowel het door de klant betaalde voorschot als de rechten over de website, zonder de verplichting de website over te dragen aan de klant dan wel alsnog op te leveren.
4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4.6 Vanaf de vervaldatum is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten
4.6. Huurprijzen van producten worden in de offerte aangeven en nadrukkelijk benoemd. Elke huurovereenkomst geldt voor minimaal één jaar. Bij een vroegtijdige contractbreuk zal er minimaal €750,00 in rekening worden gebracht. (tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen).
4.7. Beëindiging huurovereenkomst geschiet per mail met een opzeg termijn van 3 maanden ná het eerste jaar.
5. Webwinkels en Content Managing System (CMS)
5.1 Shopies.nl maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten:
PrestaShop
Joomla!
Opencart
Magento

WordPress
5.2 Shopies.nl is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan.
5.3 Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op Shopies.nl
5.4 Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina’s aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de website op speciale stylesheets (CSS).
6. Ruilen en herroepingrecht opensource systemen
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper.
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom en verantwoordelijkheid van de klant.
8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Shopies.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Shopies.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Shopies.nl. Shopies.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.4 Indien Shopies.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.5 De Koper is gehouden Shopies.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Shopies.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Shopies.nl of de fabrikant zijn verricht;
indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Shopies.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
10. Intellectuele eigendom.
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Shopies.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Shopies.nl

KvK: 57759189
BTW: NL134500520
IBAN: NL37INGB0000705514