Hosting Voorwaarden | Shopies.nl webhosting

ALGEMENE VOORWAARDEN SHOPIES.NL DATUM 01-09-2016
Ar 1. Shopies.nl gevestigd te Hoogvliet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57759189 .
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Shopies.nl een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Shopies.nl een offerte daartoe heeft uitgebracht.
3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
4. Account: de online omgeving in de vorm van een klantenpaneel welke aan Opdrachtgever door Shopies.nl ter beschikking wordt gesteld, nadat deze door Opdrachtgever zelf is aangemaakt, met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.
5. Online Portemonnee: de online omgeving welke aan opdrachtgever door Shopies.nl ter beschikking wordt gesteld, met als doel de betalingen aangaande de dienst(en) via een door de opdrachtgevers gestort saldo te beheren.
6. Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de Overeenkomst dan wel in de bijbehorende bijlagen met Opdrachtgever.
7. Dienst: de specifieke dienst die Shopies.nl met opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Shopies.nl en Opdrachtgever krachtens welke Shopies.nl de Dienst zal uitvoeren.
9. SSL: Secure Sockets Layer (zorgt voor een beveiligde verbinding).
10. Website: https://www.shopies.nl/ dan wel subdomeinen en andere extensies.
Art 1. De Overeenkomst tussen Shopies.nl en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website of via zijn Account. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Shopies.nl een offerte opstelt waarin zij aangeeF wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.
2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 7 dagen na verzending door Shopies.nl, tenzij anders aangegeven in de offerte.
3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Shopies.nl het recht de prijzen hierop aan te passen.
4. Op de Overeenkomst zijn te allen .jde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schrifelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Shopies.nl alleen bindend indien en voor zover deze door Shopies.nl uitdrukkelijk schrifelijk zijn aanvaard.
6. Shopies.nl heeF het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Shopies.nl.
9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
• de Overeenkomst;
• de eventuele bijlagen;
• deze algemene voorwaarden;
• eventuele aanvullende voorwaarden.
Art 2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Shopies.nl zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.
2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Shopies.nl dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeF Shopies.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een .jdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Shopies.nl aangeeF dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, .jdig aan Shopies.nl worden verstrekt.
5. Het is Shopies.nl toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever
6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Shopies.nl Opdrachtgever een administra.eve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeF Opdrachtgever toegang tot het Account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen al dan niet via de Online Portemonnee of één van de ander betaalmethoden, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administra.eve gebruikersnaam en wachtwoord.
7. Iedere ac.e die middels het Account en/of de Online Portemonnee van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account en/of Online Portemonnee dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Shopies.nl te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
I
8. Shopies.nl heeF het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplich.ng jegens Shopies.nl niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
Ar 1. Indien een Dienst strekt tot creatie of aanpassing van een werk of product (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een webapplicatie), dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na oplevering het resultaat te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode deze (geheel of gedeeltelijk) aceurt, worden deze geacht te zijn goedgekeurd.
2. Indien Opdrachtgever een resultaat geheel of gedeeltelijk aceurt, zal Shopies.nl zich inspannen de reden van aceuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemo.veerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeF vervolgens eenzelfde periode om de revisie of mo.va.e goed of af te keuren.
3. Indien een Dienst in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of aceuring van het resultaat van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goed- of aceuring van het resultaat van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

Art 3. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
2. Indien Shopies.nl, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Shopies.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Shopies.nl tijdig Opdrachtgever heeF geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeF hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Art 4. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Shopies.nl zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Shopies.nl gerech.gd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Shopies.nl zal Opdrachtgever, via de Website, schriFelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeF bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
4. Het is Shopies.nl toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 7% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.
5. Alle voor Shopies.nl uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Art 5. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgiFe van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhos.ng of e-maildiensten, geldt voorts het in dit ar.kel bepaalde.
2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informa.e die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informa.e die smadelijk, bedreigend, beledigend, racis.sch, haatzaaiend of discriminerend is, informa.e die kinderpornografie bevat en informa.e die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informa.e op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informa.e in de betreffende jurisdic.e legaal zou zijn).
3. Shopies.nl hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Shopies.nl gerechtvaardigd is, is Shopies.nl gerech.gd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Shopies.nl in dat geval gerech.gd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instan.es. Shopies.nl zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
4. Wanneer sprake is van mogelijk strakare informa.e, is Shopies.nl gerech.gd hiervan aangiFe te doen. Shopies.nl kan hierbij alle relevante informa.e over Opdrachtgever en de informa.e overhandigen aan de bevoegde instan.es en alle andere handelingen verrichten die deze instan.es Shopies.nl verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informa.e is Shopies.nl gerech.gd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
6. Opdrachtgever vrijwaart Shopies.nl voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Shopies.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Shopies.nl in het kader van de klachtprocedure.

7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Shopies.nl of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Shopies.nl, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). Shopies.nl zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.
8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (Fp:// Fp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekoms.ge aanpassingen hiervan.
9. Zonder toestemming van Shopies.nl is het Opdrachtgever verboden de door Shopies.nl verschaFe gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
10. Shopies.nl kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Shopies.nl bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Shopies.nl een onbeperkte licen.e om alle door Opdrachtgever via de systemen van Shopies.nl verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Shopies.nl geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Shopies.nl.
12. Indien Opdrachtgever een SSL-cer.ficaat bij Shopies.nl afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de cer.fica.edienstverlener (de par.j die de cer.ficaten uitgeeF). Shopies.nl is niet verantwoordelijk voor een juiste verifica.e van de inden.teit van de cer.ficaathouder. Ook staat Shopies.nl niet in voor het beveiligniveau van het SSL-cer.ficaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-cer.ficaat wordt gebruikt.
13. Naast de verplich.ngen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Art 6. Naast de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hos.ng en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door Shopies.nl aangeboden dienst webhos.ng de in dit ar.kel genoemde bepalingen van toepassing.
2. Shopies.nl maakt voor de door haar aangeboden webhos.ng pakkeXen (https://www.shopies.nl/webhos.ng.php) gebruik van DirectAdmin.
3. Zoals aangegeven op de Website biedt Shopies.nl webhos.ng pakkeXen aan met een up-.me garan.e van 99,9% en pakkeXen met een up-.me garan.e van 100%.
4. De in lid 3 van dit ar.kel genoemde percentages up-.me garan.e zijn in geen geval van toepassing indien er sprake is van storingen en/of overmacht zoals omschreven in ar.kel 23.
5. Indien de Opdrachtgever niet tevreden is met het webhos.ng pakket krijgt deze, zonder opgaaf van reden, zijn geld binnen 14 dagen na aankoop teruggestort door Shopies.nl. Dit is alleen van toepassing op de aankoop van een nieuw en op de Website genoemde webhos.ng pakket.
6. Het in lid 5 van dit ar.kel bepaalde (terugstorten van geld) is niet van toepassing indien Opdrachtgever zijn webhos.ng pakket verlengt of indien er sprake is van maatwerk. Zulks naar het oordeel van Shopies.nl.
7. Opdrachtgever heeF middels het Klanten paneel de mogelijkheid om zijn Account en bijbehorende data te verhuizen naar een andere server, dit geheel op eigen risico van Opdrachtgever.
8. Indien de verhuizing van de Account en/of bijbehorende data eenmaal in werking is gezet, kan deze niet worden onderbroken. De Opdrachtgever krijgt vervolgens op aanvraag een nieuwe Account op een nieuwe server. Het oude Account zal na 5 dagen automa.sch worden verwijderd.

Art 7. Naast de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hos.ng en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door Shopies.nl aangeboden dienst dedicated servers de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing.
2. Shopies.nl garandeert op de dedicated servers een up-.me van 99,9% op de hardware.
3. Tevens biedt Shopies.nl twee soorten support plans aan, te weten;
a) Support plan Basic: Indien de Opdrachtgever voor deze op.e kiest is het CentOS besturing systeem verplicht, ook het DirectAdmin controlepaneel is verplicht. Shopies.nl logt één keer per maand in op de dedicated server, controleert alle logs, update alle soFware en zorgt er voor dat de dedicated server goed beveiligd is. De Opdrachtgever krijgt zelf bij dit support plan geen root toegang tot de dedicated server.
b) Support plan Advanced: Indien de Opdrachtgever voor deze op.e kiest is het CentOS besturing systeem verplicht, ook het DirectAdmin controlepaneel is verplicht. Shopies.nl logt één keer per maand in op de dedicated server, controleert alle logs, update alle soFware en zorgt er voor dat de dedicated server goed beveiligd is. Daarnaast monitoort Shopies.nl de dedicated server 24 uur per dag zodat Shopies.nl eventuele storingen direct kan verhelpen. Ook op.maliseert Shopies.nl de server maandelijks zodat de server soepel draait. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Shopies.nl extra PHP modules op de server installeren. De Opdrachtgever krijgt zelf bij dit support plan geen root toegang tot de dedicated server.
4. Op de bovengenoemde soorten support plans garandeert Shopies.nl een up-.me van 99.9% op de hardware. De soFware valt in deze buiten de garan.e.
5. Dedicated servers worden beschouwd als maatwerk en zodoende is er geen sprake van een refund/teruggave ten behoeve van de Opdrachtgever.
6. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de omgang en backups van zijn data op de dedicated servers. Op aanvraag en in overleg kan Shopies.nl een backup van de data maken, maar de Opdrachtgever blijF in een dergelijke situa.e verantwoordelijk voor de data
7. Eventuele licen.es die gekocht of gehuurd zijn bij Shopies.nl door Opdrachtgever, zoals onder andere DirectAdmin en Windows Server licen.es, blijven eigendom van Shopies.nl en kunnen niet meegenomen worden naar ander apparatuur en of diensten tenzij anders overeengekomen met Shopies.nl.

Art 8. Naast de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hos.ng en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door Shopies.nl aangeboden dienst virtuele servers de in dit ar.kel genoemde bepalingen van toepassing.
2. De in ar.kel 9 opgenomen bepalingen zijn tevens van overeenkoms.ge toepassing op de door Shopies.nl aangeboden dienst virtuele servers.
3. Shopies.nl biedt op de Website (https://www.shopies.nl/vps.php en hXp://www.shopies.nl/cloudbox.php) verschillende soorten virtuele servers aan, zoals Starter, Expert en Cloudbox virtuele servers.

Art 9. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Shopies.nl door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit ar.kel bepaalde en de bepalingen zoals opgenomen in ar.kel 8.
2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerech.gd voor of namens Shopies.nl overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Shopies.nl is.
3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Shopies.nl.
4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplich.ngen op te leggen als Shopies.nl Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Shopies.nl kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
5. Een niet of niet .jdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplich.ngen jegens Shopies.nl.
6. Shopies.nl zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Shopies.nl een dringende reden heeF om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeF voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door ac.viteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
7. Opdrachtgever is niet gerech.gd in promo.onele of commerciële communica.e enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Shopies.nl te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Shopies.nl voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Shopies.nl.
8. Opdrachtgever is te allen .jde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Shopies.nl dan wel die van haar leveranciers.
9. Opdrachtgever is bij het Resellen van .co.uk, .me.uk, .org.uk of .uk domeinnamen verplicht haar klanten bekend te maken met de algemene voorwaarden van Nominet, te vinden op: https://www.nominet.org.uk/uk-domain-names/registering-uk-domain/legal- details/terms-and-condi.ons-domain-name-registra.on

Art 10. Indien de Dienst (mede) strekt tot coloca.e diensten (Opdrachtgever plaatst apparatuur bij Shopies.nl), geldt voorts het in dit ar.kel bepaalde.
2. Opdrachtgever is gerech.gd tot toegang van de Ruimte teneinde de computersystemen of andere apparatuur (“Apparatuur”) te installeren en te onderhouden, voor zover zulks niet krachtens de Overeenkomst door Shopies.nl wordt gedaan. Opdrachtgever zal daarbij de procedures als uiteengezet door Shopies.nl volgen.
3. Werkzaamheden door Opdrachtgever zullen efficiënt en vakkundig geschieden zonder overlast voor Shopies.nl of derden.
4. Opdrachtgever zal instruc.es van Shopies.nl ter zake van toegang tot de Ruimte opvolgen. Aan toegang tot de Ruimte kunnen extra kosten verbonden zijn.
5. Opdrachtgever zal Shopies.nl op diens verzoek alle informa.e en medewerking verlenen die Shopies.nl naar diens redelijk oordeel nodig heeF om de Dienst te verlenen. Dit omvat mede eventuele codes voor soFware en handleidingen alsmede tekeningen en specifica.es van de Apparatuur.
6. Opdrachtgever zal de Apparatuur afdoende verzekeren en verzekerd houden. Op verzoek van Shopies.nl zal Opdrachtgever een kopie van de verzekeringspolissen ter beschikking stellen.
7. Indien Shopies.nl met Opdrachtgever is overeengekomen dat de Ruimte ter beschikking mag worden gesteld aan klanten van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele verplich.ngen, die niet nagekomen worden door deze klanten of schade welke is veroorzaakt namens of door een klant van Opdrachtgever wordt op Opdrachtgever verhaald. 8. Opdrachtgever zal de Ruimte niet geheel of gedeeltelijk (doen) veranderen, behoudens met schriFelijke toestemming van Shopies.nl. Indien veranderingen aan de Ruimte zijn aangebracht zonder schriFelijke toestemming van Shopies.nl, is Shopies.nl gerech.gd tot herstel in de oorspronkelijke toestand te vorderen dan wel dit voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf te (laten) doen.
9. Opdrachtgever staat er voor in dat:
– De Apparatuur geen schade zal toebrengen aan andere apparatuur (kabels daaronder begrepen) of de werking ervan zal verstoren of beïnvloeden;
– De Apparatuur zal voldoen aan alle toepasselijke na.onale en interna.onale regelgeving en toepasselijke standaarden.
10. Bekabeling in het datacentrum (waaronder in shared racks en onder de vloeren, maar niet beperkt daartoe) zal alleen worden aangebracht door Shopies.nl, tenzij uitdrukkelijk schriFelijk anders overeengekomen. Enkel bekabeling binnen eigen (private) racks worden door Opdrachtgever verzorgd.
11. Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Ruimte en de Apparatuur ten allen .jde in overeenstemming is met het toepasselijk recht. Eventuele registra.es, vergunningen of (schriFelijke) toestemmingen, die Opdrachtgever nodig heeF voor het gebruik van de Ruimte of de Apparatuur, zal Opdrachtgever voor eigen rekening en risico verrichten c.q. verkrijgen.
12. Opdrachtgever is ten allen .jde verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van door hem ingeschakeld personeel of derden.
13. Shopies.nl is ten allen .jde gerech.gd tot inspec.e van de Ruimte.
14. Op verzoek van Shopies.nl is Opdrachtgever gehouden een vervangende ruimte in het datacentrum of een ander datacentrum te accepteren, mits de vervangende ruimte dan wel datacentrum in redelijkheid voldoet aan de eisen die ook voor de oorspronkelijke Ruimte dan wel datacentrum golden. Opdrachtgever zal dan de oorspronkelijke Ruimte geheel ontruimd opleveren aan Shopies.nl. De kosten voor het verplaatsen zullen niet door Shopies.nl worden vergoed.
15. Shopies.nl is gerech.gd de Apparatuur te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen indien onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen, zonder schadeplich.g jegens Opdrachtgever te zijn, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de zijde van Shopies.nl.
16. In geval Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt, verkrijgt Shopies.nl het recht de Apparatuur onder zich te houden tot Opdrachtgever aan haar (betalings)verplich.ngen heeF voldaan. Wanneer dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, is Shopies.nl gerech.gd de Apparatuur van Opdrachtgever onder zich te houden. Daarbij is Shopies.nl gerech.gd Opdrachtgever de toegang tot de Ruimte te ontzeggen. Ook indien de Overeenkomst wordt beëindigd, en er staan nog facturen open, heeF Shopies.nl het recht de Apparatuur van Opdrachtgever onder zich te houden totdat alle openstaande bedragen aan Shopies.nl zijn voldaan.
Art 11. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Shopies.nl voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn atankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instan.es, waaronder de S.ch.ng Internet Domeinregistra.e Nederland. De desbetreffende instan.e beslist over de toekenning van een domeinnaam. Shopies.nl vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeF geen garan.e dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische beves.gingsbrief van Shopies.nl, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registra.e vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registra.ekosten is geen beves.ging van registra.e.
4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Shopies.nl schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
5. Shopies.nl is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussen.jds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Shopies.nl.
6. Indien Shopies.nl een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Shopies.nl medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht, verhuur, verkoop of opzegging van deze domeinnaam.
7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instan.es stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
8. Shopies.nl heeF het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijF bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriFelijke ingebrekestelling.
9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanpresta.e van Opdrachtgever is Shopies.nl gerech.gd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Shopies.nl en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Shopies.nl onder hetzelfde IP-adres opereren.
11. Shopies.nl heeF te allen .jde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.
12. Indien Opdrachtgever een .co.uk, .org.uk, .me.uk of .uk domein niet verlengt voordat de verloopdatum is bereikt, zullen alle diensten van de domeinnaam worden geschorst. Opdrachtgever kan deze domeinnamen voor een periode van 80 dagen na de verloopdatum nog verlengen voor een extra tarief van €19,99 + BTW door in te loggen in het klanten paneel. Na deze periode worden deze domeinnamen verwijderd bij de registry en beschikbaar gemaakt voor registra.e door derden.
Art 12. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
4. Shopies.nl kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Shopies.nl bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Art 13. Shopies.nl zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Shopies.nl opgeslagen data te realiseren.
2. Shopies.nl zal zich inspannen om de door haar gebruikte soFware up-to-date te houden. Shopies.nl is hierbij echter atankelijk van haar leverancier(s). Shopies.nl is gerech.gd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
3. Shopies.nl zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Shopies.nl. Shopies.nl kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
4. Shopies.nl stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voorgenoemde expliciet met Shopies.nl is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Shopies.nl opgeslagen data te maken.
5. Indien naar het oordeel van Shopies.nl een gevaar ontstaat voor het func.oneren van de computersystemen of het netwerk van Shopies.nl of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overma.g verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of ac.viteiten van virussen, trojans en vergelijkbare soFware, is Shopies.nl gerech.gd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Art 14. Ondersteuning op hardware, soFware en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Shopies.nl vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen Support Plan of SLA is afgenomen kan Shopies.nl geen reac.e.jd garan.es geven.

Art 15. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Shopies.nl of diens (toe)leveranciers.
2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriFelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
4. Het is Shopies.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Shopies.nl door middel van technische bescherming de materialen heeF beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke ma.ging vatbare boete van 10.000 euro per Shopies.nl handeling betalen aan Shopies.nl, onverminderd het recht van Shopies.nl haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
Art 16. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende het maken van backups, met de backupsoFware van Shopies.nl, via het internet door Opdrachtgever geldt voorts het in dit ar.kel bepaalde.
2. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat verbinding met internet gedurende het maken van de backup beschikbaar is en blijF.
3. Opdrachtgever is gehouden de instruc.es zoals in de backup handleiding worden vermeld strikt op te volgen.
4. Shopies.nl kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere niet aan Shopies.nl toe te rekenen oorzaken zich voordoen.
5. Tenzij schriFelijk anders is overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het installeren en configureren van de backupsoFware met inachtneming van de backup handleiding.
6. Shopies.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het verlies van de Encryp.esleutel door de Opdrachtgever dan wel dat een derde toegang heeF gekregen tot de Encryp.esleutel en daarmee toegang heeF tot de digitale gegevens van Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van de Encryp.esleutel en realiseert zich dat door tenietgaan of verlies van de Encryp.esleutel, de bij Shopies.nl opgeslagen gegevens onbruikbaar en onleesbaar worden.
Art 17. Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de producten c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen 24 uur ter kennis van Shopies.nl te worden gebracht.

2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Shopies.nl te worden gemeld.
3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Shopies.nl is kenbaar gemaakt, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
4. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Shopies.nl.
5. Reclames schorten de betalingsverplich.ng van Opdrachtgever niet op.
6. Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

Art 18. In alle gevallen geschiedt retourzending op een aanvraag te doen via de Website van Shopies.nl. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Daarbij dient Opdrachtgever het product in originele verpakking te retourneren.

Art 19. Op de door Opdrachtgever bij Shopies.nl gekochte producten rust fabrieksgaran.e. Informa.e over wat fabrieksgaran.e inhoudt, staat op de website van de fabrikant.
2. Shopies.nl zal haar wekelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde producten nakomen, maar verleent Opdrachtgever geen (extra) garantie op door haar geleverde producten.
3. De (wekelijke) garantie geldt niet:
a. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
b. Indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond.
c. Indien gegeven instruc.es, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen.
d. Voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, klimatologische of andere inwerkingen.
4. Opdrachtgever dient Shopies.nl een redelijke termijn te geven voor het uitvoeren van voorkomende repara.es en vervangende leveringen, zonder dat Shopies.nl gerech.gd is tot enige tegenpresta.e of schadevergoeding.
5. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het maken van een back-up van zijn gegevens en/of programmatuur (software). Het is mogelijk dat deze tijdens een reparatie, vervanging of transport verloren gaan. Shopies.nl is niet aansprakelijk voor schade door verlies van gegevens en/of software. Voor eventuele herinstalla.es dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen en zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Art 20. De aansprakelijkheid van Shopies.nl voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Shopies.nl van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantie verplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Shopies.nl, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 500,- (exclusief BTW).
2. Aansprakelijkheid van Shopies.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. Buiten de in artikel 22 lid 1 genoemde gevallen rust op Shopies.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een ac.e tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in ar.kel 22 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Shopies.nl. 4. De aansprakelijkheid van Shopies.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Shopies.nl onverwijld en deugdelijk schriFelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Shopies.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijF schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevaXen, zodat Shopies.nl in staat is adequaat te reageren.
5. Shopies.nl is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Shopies.nl meldt.
7. Opdrachtgever vrijwaart Shopies.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Shopies.nl geleverde zaken, materialen of resultaten.

Art 21. Shopies.nl heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Shopies.nl zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Shopies.nl is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
2. Shopies.nl heeF het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Shopies.nl zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Shopies.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
3. Shopies.nl zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunica.e- infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-aXacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisa.e, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitslui.ng, bedrijfsstoornissen, stagna.e in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Shopies.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Shopies.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsitua.e langer dan negen.g dagen heeF geduurd, alles zonder enige verplich.ng tot schadevergoeding.

Art 22. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging, die via het Account op de Website plaatsvindt, .jdig voor een opzegtermijn van één maand, steeds s.lzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen. 2. Opdrachtgever kan via het Account automatische verlenging aan zetten (staat standaard uit), hierna wordt het product verlengd op de verloop datum.
3. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na s.lzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
4. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Shopies.nl gerech.gd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Shopies.nl is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen res.tu.e plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
5. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via de Website, middels het Klantenpaneel en via e-mail opzeggen.
6. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeF Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veer.en werkdagen na de totstandkoming, tenzij Shopies.nl reeds met instemming van Opdrachtgever
binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van de veer.en werkdagen bedenktermijn uitgesloten, omdat domeinnamen persoonlijk van aard zijn en dan is de bedenktermijn niet van toepassing
7. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplich.ng uit de Overeenkomst niet nakomt, heeF Shopies.nl het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interven.e is vereist en onverminderd het recht van Shopies.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Art 23. Shopies.nl zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.
2. Opdrachtgever kan kiezen om middels de Online portemonnee te betalen. Shopies.nl zal openstaande facturen van de Online portemonnee afschrijven. Na deze afschrijving dient Opdrachtgever het saldo binnen 30 dagen op te waarderen tot minimaal 0 euro. Indien de Opdrachtgever verzuimt om het saldo binnen de in dit artikel genoemde termijn op te waarderen tot minimaal 0 euro, is het voor Opdrachtgever niet meer mogelijk om een nega.ef saldo te hebben op de Online portemonnee.
3. Shopies.nl kan verlangen dat bepaalde Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Shopies.nl hiervoor te mach.gen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is Shopies.nl gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
4. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeF Shopies.nl het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Shopies.nl.
6. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet .jdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wekelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Shopies.nl.
7. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquida.e treedt of wordt ontbonden.
9. In bovenstaande gevallen heeF Shopies.nl voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interven.e te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Art 24 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende par.j weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informa.e als vertrouwelijk bedoeld was. Par.jen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
2. Shopies.nl zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Shopies.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Shopies.nl daartoe verplicht is krachtens een weXelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Shopies.nl zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Art 25. Shopies.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Shopies.nl of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen .jde worden doorgevoerd.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Art 26. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.
3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nie.g blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Par.jen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
4. Onder “schriFelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communica.e per fax, mits de iden.teit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
5. De door Shopies.nl ontvangen of opgeslagen versie van enige communica.e, gedane me.ngen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Shopies.nl, gelden als authen.ek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
6. Par.jen stellen elkaar steeds onverwijld schriFelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriFelijke toestemming van Shopies.nl. Shopies.nl kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.